English
مشاهده خبر
راه اندازی سامانه ساجد برای ثبت نیازهای صنعتی و پژوهشی

نیازهاي علمی و فناوري گسترده اي در امور اجرایی کشور وجود داشـته و ضـروري است روش مناسبی براي شـناسایی این مشکلات و استفاده از توان علمی کشور در رفع آنها مشـخص شود. بر این اساس، سامــانه ارتبـاط جـامعه و صــنعت با دانشگاه، ساجد، به نشـانی ir.msrt.sajed://https براي ثبت این نیازهـا راه انـدازي شـده است. کلیه شـرکتها و دستگاههاي اجرایی میتوانند با ورود به سامانه فوق نیازهاي پژوهشی، صنعتی و کاربردي خود را ثبت نماینـد. دانشـگاهها و پژوهشـگاههاي کشور نیز میتواننـد به صورت مسـتقیم به سامـانه مراجعه و حسب امکانـات و توانمنـديهـا، مـذاکرات و روشهاي همکاري را دنبال کنند.

تعداد بازدید : 77
تاریخ انتشار : 1400/08/08 - 15:16
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.