English
یادداشت ها

 

 به بهانه یادداشت آقای مهندس ابطحی: آیا میراث ادوارد دو بونو: انگاره های آموزشی شیوه های کاربرد تفکر جانبی و موازی برای مهندسان راهگشاست دکتر حسن بلورچی، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران
یادداشت شماره 4، از سلسله ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل 2025 از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد؛ دکتر رضا لطفی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
پیشگامان آموزش مهندسی- کارل اسمیت، آموزش مهندس از لِنز روانشناسی آموزشی، ترجمه زین العابدین چمانی و سمیه چمانی
یادداشت شماره 3، از سلسله ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل 2025 از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد؛ دکتر رضا لطفی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 یادداشت شماره 2، از سلسله ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل 2025 از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد؛ دکتر رضا لطفی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 آیا میراث ادوارد دوبونو: انگاره های آموزشی شیوه­های کاربرد تفکر جانبی و موازی؛ برای مهندسان راهگشاست ؟ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 یادداشت شماره 1، از سلسله ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل 2025 از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد؛ دکتر رضا لطفی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
کوته پاسخی به یک پرسش تکراری: "دانشگاهها دقیقاً به چه دردی می خورند ؟ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 فنّاوری اطلاعات : درد یا درمان؟ اقدامات محمد یونس در مواجهه با انگاره های میشل اونفره، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ده مهارت برتر مورد نیاز در سال 2025 به اعتقاد WEF؛ دکتر رضا لطفی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 پیشگامان آموزش مهندسی - فیلیپ ونکات، تدریس چگونه تدریس کردن

نکوداشت  سال روز تولد دکتر پرویز جبه دار مارالانی، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

 ضرورت پژوهش و بازبینی مهندسان در نگره های مالکیت معنوی؛ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
به مناسبت چهارمین سال در گذشت دکتر سید قاسم میرعمادی، دبیرسومین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران. تدوین مهندس سید ابراهیم ابطحی

ریچارد کولوِر؛ یک زندگی حرفه ­ایهمراه با نقاط عطف و انعطاف­پذیری،  ترجمه: زین العابدین چمانی، سمیه چمانی

 درنگی مهندسی بر تأملات  مارتین پارکر؛"مدرسه های کسب و کار را ببندید"؛ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

.

کنکاشی  در شهر آنالوگ و شهر دیجیتال، زیست گاه­های  انسان دوزیست معاصر، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
با هم آموزی؛ پیشنهادی برای آموزش دوزیستان معاصر؛ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

 پیشگامان آموزش مهندسی- لایل فایزل- آموزش مهندسی بعنوان یک فرآیند مهندسی

 در حاشیه خبر کاهش نگران کننده داوطلبان رشته-های مهندسی کنکور؛ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
      

چارچوبی پیشنهادی برای اجرای آزمون های مجازی یک ارزیابی تکوینی، براساس تجربه اجرای کلاس مجازی در عصر کرونا  ؛ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

پیشگامان آموزش مهندسی- کلایو دایم: طراحی مهندسی، خط مقدم آموزش مهندسی  
     
 
 
       گزارش انجام نمونه ای و نتایج "خودآزمایی بازی واره جمع سپارانه"؛ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
چارلز یوکوموتو: از پژوهش مهندسی تا آموزش مهندسی
  مقدمه ای بر خودآزمایی بازی واره  جمع سپارانه ؛ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
       ادامه تجربه های آزمون مجازی در زمانه ی لرزان کرونایی، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ضمیمه یادداشت:  روش های تدریس و ارزیابی در کلاس مجازی

 

تجربه ای در آزمون در کلاس درس مجازی در زمانه کرونا؛ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

بین المللی سازی آموزش عالی؛ دکتر ناصر سلطانی، رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
 سهم گیاهان دارویی در بيماريهای ویروسی سیستم  تنفسی مانند ويروس كرونا ٢٠١٩؛  دکتر لادن امینی دکتری مهندسی پزشکی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه و موسس برند پاک گیاه
 یادداشت انجمن آموزش مهندسی ایران به مناسبت فرارسیدن  روز مهندسی درمورد: آموزش مهندسی و موج دوم توسعه فناوری و نوآوری در کشور

نقش مطالعات آينده پژوهي در ارتقاي كيفيت آموزش مهندسي؛ مورد كاوي برنامه درسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير،محسن اكبرپور شيرازي، عضو هيات علمي پرديس مديريت و مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير

پرورش اخلاق مهندسی، دکتر مهدی بهادری نژاد، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 پژوهش گسترده در پداگوژی های مناسب، مقدمه ای بر کیفی سازی آموزش مهندسی، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  

کمینه گرائی رقمی  مواجهه ای آدابی؛ با اعتیاد اینترنتی همراه در زمانه ی تحول رقمی، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

 

 دانشگاه خیلی دیر است. مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

 

 پذیرش دانشجوی خارجی در ایران، انتظارات و الزامات؛ دکتر رضا حسینی ابرده، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

نقد برنامه راهبردی انجمن توسط مهندس سید ابراهیم ابطحی ، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

   

 
     

تعلیم و تربیت انتقادی هنری ژیرو در گفتگو با او(عصیانی ایلیچی یا پرده دری از  مطامع  نو- آزاد منشی)؛ مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف - 98/3/22 

 

 

 نوآوری و تغییرعلی رغم فرهنگ دانشگاهی، ﺟﺎن داﺑﻠﯿﻮ. ﭘﺮادوس، ﻣﻌﺎون و اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻨﺴﯽ

 

  تغییری پیش برنده درآموزش مهندسی درمقیاس جهانی، لوئنی مورل، مدیر موسسه لوئنی مورل و شرکا و
  رئیس موسسه اینُواهاید
 

 

 ضوابط و راهنمای برپائی اطاق های سرمایه فکری در دانشکده های مهندسی،جهت بهره گیری اندیشمندانه از  سرمایه های فکری کشور در دانشگاه ها، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف - 97/11/27  

 

تاریخچه ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی در ایران، دکتر حسین معماریان، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران، استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران- 97/11/01

 

نگاهی گذرا به سابقه ارزیابی مستمر کیفیت در آموزش عالی ایران، دکتر عباس بازرگان، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران، استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران- 97/11/1
بودن، به جای: اصرار بر راندن یا ابرام بر ماندن، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف - 97/10/28 

احیای پروژه های مهارتی درسی و دوره ای کارشناسی، راه حلی عاجل برای مقابله با بی پیشگی ناشی از کم مهارتی دانش آموختگان مهندسی، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف - 97/5/29 

 

 

 مروری نقدگونه بر پیش نویس آیین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف - 97/5/2

 

 کنکاشی در ضرورت  پژوهش در مشخصات ارتباطی جهان مجازی برای درک و مناسب سازی  شالوده ای  کارآ جهت آموزش انسان  دوزیست معاصر، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو هیأت مدیره و دبیر کمیته  پژوهش  انجمن آموزش مهندسی ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

 

فهم تأملی در آموزش مهندسی، جنیفر ترنز

 

 

ملزومات و اثرات برنامه‌های تبادل بین‌المللی کارآموز در دانشگاه‌های ایران، کاتلین هیر،کارآموز شاغل در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

دریافت فایل انگلیسی ( دانلود)

دریافت ترجمه (دانلود)

 آسیب شناسی واگذاري وظیفه بازبینی و تدوین برنامه هاي درسی آموزش مهندسی به دانشگاه ها، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو هیأت مدیره و دبیر کمیته پژوهش انجمن آموزش مهندسی ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 برایان فرانک (رئیس انجمن آموزش مهندسی کانادا)، چگونه بدانیم که چه چیزی در آموزش مهندسی کارآمد است؟

 جان هی وود، پیشگامی فراتر از زمان خود (استاد بازنشسته کالج ترینیتیی دوبلین) 

 

 آموزش یاد دادن نیست، یاد گرفتن است.  ( جان کوان، استاد بازنشسته توسعه یادگیری، دانشگاه آزاد بریتانیا)

 ضرورت بین المللی شدن آموزش عالی (با تاکید بر آموزش مهندسی)،دکتر جعفر توفیقی داریان، عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس جمعیت توسعه علمی ایران

 ضرورت برپائی و استمرار گفتگو در گفتمان آموزش مهندسی در انجمن آموزش مهندسی ایران با گشایش پیش گفتمان پایه ی مهارت های دانشجویی,مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو هیأت مدیره و دبیر کمیته پژوهش انجمن آموزش مهندسی ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

     

 ضوابط و راهنمای برپائی اطاق های سرمایه فکری در دانشکده های مهندسی،جهت بهره گیری اندیشمندانه از  سرمایه های فکری کشور در دانشگاه ها، مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی  ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف - 97/11/27  

 


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.