English
پژوهش در آموزش مهندسی: تشابه و تفاوت آن با پژوهش در رشته های تخصصی مهندسی

چکیده:

به طور کلی پژوهش را می توان "فرایند" جست و جوی منظم برای "مشخص کردن" "موقعیت نامعین" تعریف کرد. در این سخنرانی ابتدا مفهوم فرایند و سپس مفاهیم مشخص کردن و موقعیت نامعین باز نمائی می شود. در این راستا، به این نکته اشاره می شود که منظور از "مشخص کردن" پی بردن به "واقعیت" است. اما این که تعریف "واقعیت" چیست، بستگی به دیدگاه های فلسفی معرفت شناختی زیر بنائی پژوهش دارد. سپس به چهار پارادیم مرتبط به هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و روش تحقیق اشاره می شود. در ادامه سخنرانی بر این نکته تأکید می شود که "موقعیت های نا معین" در رشته های تخصصی مهندسی با پدیده های کالبدی (فیزیکی) سر و کار دارند. در حالی که در آموزش مهندسی با پدیده های مرتبط با انسان (دانشجو، هیأت علمی و غیره) سر و کار داریم. از این رو در دیدگاه فلسفی اصالت تحصیلی (اثبات گرائی) می توان روش های تحقیق مناسب برای پی بردن به موقعیت های نامعین رشته مهندسی را به کار برد؛ در حالی که در آموزش مهندسی باید بر مبنای دیدگاه های فلسفی تفسیری، نظریه اقتصادی و ساختارگرائی، روش های تحقیق مناسب را جست و جو کرد. بر این اساس روش های مختلف تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.      


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.