English
آئین نامه ایجاد شاخه انجمن در دانشگاه ها

آئین نامه ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه ها (دانلود)

مقدمه

به منظور توسعه فعالیتهای انجمن آموزش مهندسی در کشور و افزایش مشارکت دانشگاهیان در تحقق اهداف انجمن، شاخه های انجمن دردانشگاه ها، بر اساس مفاد این آیین نامه تشکیل میشوند.

تعاریف

در این آئین نامه، منظور از انجمن، انجمن آموزش مهندسی ایران است و منظور از شاخه، یک واحد تابع انجمن است که کلیه فعالیت های انجمن را با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های اعضای انجمن در یک دانشگاه، عهده دار است. لازم به ذکر است، شاخه انجمن با شعبه انجمن که در ماده 3 اساسنامه انجمن آمده است، متفاوت است و هویت حقوقی مستقل ندارد. همچنین کوچکترین واحد تشکیلاتی انجمن،هسته های پژوهشی در دانشگاه ها هستند که برای برآوردن اهداف پژوهشی انجمن در زمینه آموزش مهندسی بر اساس آیین نامه ای دیگرتشکیل می شوند.

ماده 1: هدف

هدف اصلی ایجاد شاخه در یک دانشگاه، افزایش انگیزه و بهره برداری از مشارکت حداکثری اعضای انجمن در گستره ملی، به منظور افزایش کمی و ارتقای کیفیت فعالیت های انجمن در تراز جهانی است.

ماده 2: نحوه شکل گیری

-1-2 برای تشکیل شاخه، لازم است حداقل 15 نفر از اعضای هیأت علمی که عضو انجمن هستند، متقاضی تشکیل شاخه در یک دانشگاه باشند و فردی را به عنوان نماینده، انتخاب نمایند. این 15 نفر، اولین اعضای شاخه خواهند بود.

تبصره 1: پیگیری کسب موافقت دانشگاه با استقرار شاخه و آغاز به کار آن، باید توسط این اعضاء صورت پذیرد.

-2-2 نماینده مذکور، طی صورتجلسه ای که به امضای کلیه اعضای متقاضی، رسیده است، درخواست ایجاد شاخه در دانشگاه متقاضی را به انجمن ارسال می کند.

-3-2 هیأت مدیره انجمن درخواست تشکیل شاخه را بررسی و تأیید یا عدم تأیید ایجاد شاخه را به اطلاع نماینده دانشگاه متقاضی، می رساند.

ماده 3: اعضای شاخه

اعضای انجمن بر حسب تمایل خود، می توانند درخواست عضویت در شاخه ای که مطلوبشان است را مطرح کنند و در صورت پذیرش شاخه،عضو آن شاخه محسوب شوند و در فعالیت های آن شاخه و انتخابات آن مشارکت نمایند.

تبصره 2: عضویت در انجمن، شرط لازم برای عضویت در یک شاخه است.

ماده 4: تشکیلات

-1-4 شورای شاخه

-1-1-4 در اولین جلسه پس از تصویب شاخه، اعضای شاخه، نسبت به انتخاب 4 نفر به عنوان شورای شاخه، در سمت رئیس، نایب رئیس،دبیر و خزانه دار اقدام و صورتجلسه آن را جهت صدور حکم برای انجمن ارسال می کنند.

-2-1-4 احکام اعضای شورای شاخه، به مدت 2 سال توسط رئیس انجمن، صادر میشود و انتخاب فرد برای حداکثر دو دوره متوالی درمسئولیت یکسان، بلامانع است.

-3-1-4 انتخابات شورای شاخه هر دو سال یکبار با حضور اکثریت اعضای شاخه تکرار میشود.

-4-1-4 مسئولیت ثبت و ضبط مستندات شاخه و تهیه دستورجلسات و تدوین صورتجلسات شورای شاخه، برعهده دبیر است.

-2-4 اجزای شاخه: شورای شاخه باید با سازماندهی اعضای خود در قالب کمیته هایی با عناوینی مشابه کمیته های انجمن، هسته های پژوهش در جنبه های مختلف آموزش مهندسی وکارگروه های دائم یا موقت نسبت به فعال سازی اعضای شاخه و بکارگیری ایشان درفعالیتهای مختلف شاخه اقدام کند.

ماده 5: وظایف و اختیارات

-1-5 شاخه در چارچوب اساسنامه و سایر آئین نامه ها و مقررات مصوب انجمن، فعالیت خواهد کرد.

-2-5 از جمله وظایف شاخه، برگزاری گردهمایی های علمی و کارگاه های آموزشی، انجام پروژه های پژوهشی و عضو گیری است.

-3-5 نامه ها و مکاتبات شاخه، با امضای رئیس یا نایب رئیس معتبر است.

-4-5 لوگوی شاخه متشکل است از لوگوی انجمن که در سمت چپ آن نام انجمن و نام شاخه بصورت زیرهم آمده است.

ماده 6: همکاری ها و تعاملات مالی انجمن با شاخه

-1-6 انجمن در حدود امکانات و برنامه های خود از فعالیت های شاخه، حمایت های مادی و معنوی خواهد کرد.

-2-6 شاخه، مجاز به داشتن حساب مستقل بانکی جهت تنخواه گردان است. برداشت از حساب مذکور با دو امضای همزمان رئیس یا نایب

رئیس و خزانهدار شاخه صورت میپذیرد.

-3-6 کلیه دریافتی های شاخه، به حساب انجمن واریز و پس از کسر بالاسری مصوب، به حساب تنخواهگردان شاخه واریزمی شود. شاخه، گزارش تفصیلی عملکرد مالی خود را در فواصل معین برای انجمن ارسال مینماید. در هر صورت باید گزارش کامل عملکرد مذکور در پایان سال مالی، جهت ثبت و اعمال در حسابهای انجمن به امور مالی انجمن منعکس گردد.

ماده 7: انحلال شاخه

در صورت انحراف شاخه از ضوابط انجمن، به تشخیص و تصمیم هیأت مدیره انجمن شاخه منحل خواهد شد. در اینصورت هیأتی از جانب هیأت مدیره جهت تعیین تکلیف و تسویه امور مالی شاخه منصوب، خواهد شد.

ماده 8: سایر موارد

هرگونه تغییر در این آیین نامه با جمعبندی پیشنهادهای اصلاحی دریافتی از شاخه ها یا سایر صاحبنظران، توسط هیات مدیره انجمن انجام خواهد شد. تفسیر مفاد این آئین نامه با هیأت مدیره انجمن است و در موارد مسکوت در این آئین نامه، بر اساس تصمیم هیأت مدیره انجمن اقدام خواهد شد.

این آئین نامه با 8 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 95/12/04 کمیته ترویج آموزش مهندسی انجمن مورد بررسی و تایید و در جلسه مورخ 95/12/10 هیأت مدیره انجمن، تصویب گردید.   


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.